Algemene voorwaarden

Yoga FM hanteert een aantal algemene voorwaarden, om de lessen en organisatie in goede banen te leiden, zowel naar de beheerders toe van het pand, als naar de deelnemer, voor eigen veiligheid en gezondheid:

Etiquetten

Yoga & Prive Yoga
a. tijdens de yogales draag je soepele kleding, en heb je de benodigdheden mee voor een ontspannen en warme meditatie aan het eind van de les (e.g. sokken, dekentje, kussentje);
b. voor alle lessen wordt een yogamat aangeraden, welke aanwezig zullen zijn op de desbetreffende locatie. Natuurlijk is het mogelijk om een eigen yogamat mee te nemen;
c. de zaal op locatie wordt gehuurd en daarom wil ik vragen hier met respect mee om te gaan;

Personal Training
a. tijdens de sessie draag je sportkleding, en heb je de benodigdheden mee voor een optimaal resultaat (e.g. dikke/dunne sportkleding, mag wel/niet nat worden, handdoek, juiste schoenen);
b. zorg dat je genoeg water en/of voeding mee hebt om je vocht- en energie in balans te houden;
c. de zaal op locatie wordt gehuurd en daarom wil ik vragen hier met respect mee om te gaan;

SUP Yoga
a. voor alle SUP-Yoga lessen wordt een SUP aangeraden welke functioneert naar behoren;
b. tijdens de les is het niet toegestaan om eigen handelingen buiten de instructies om te verrichten;
c. het materiaal wordt gehuurd en daarom wil ik vragen hier met respect mee om te gaan;

Aansprakelijkheid

Door deel te nemen aan de lessen ga je ermee akkoord Yoga FM niet aansprakelijk te stellen voor eventueel opgelopen blessures tijdens of als gevolg van een van de lessen;

Blessures, zwangerschap, het gebruik van medicijnen of andere lichamelijke of geestelijke toestanden die van invloed kunnen zijn op de yoga-oefeningen dienen voor dat de les begint kenbaar te worden gemaakt bij de docent; 

Deelname aan arrangementen en/of activiteiten geschiedt voor risico van opdrachtgever en/of deelnemer. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van de organisator zelf, is de organisator niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade, die opdrachtgever en/of deelnemer lijden als gevolg van ongevallen die gebeuren tijdens de arrangementen en/of activiteiten, tenzij en voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid wettelijk niet geoorloofd mocht zijn.

De organisator is slechts aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een materieel gebrek in de door hem geboden faciliteiten indien dit materiële gebrek aan de organisator kan worden toegerekend, tenzij dit gebrek niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

De organisator is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
a. omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer, zoals het niet hebben van een noodzakelijk reisdocument, een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies;
b. het zich, bewust of onbewust, (laten) indelen van een deelnemer in een verkeerde categorie als bedoeld in artikel 3 en/of indien de deelnemer zich niet aan één of meerdere veiligheidsvoorschriften houdt en/of zijn of haar conditie, zoals bedoeld in artikel 3, niet voldoende was om de desbetreffende activiteit te beoefenen.
c. handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de organisator en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de organisator kunnen worden toegerekend.

De opdrachtgever en/of deelnemer worden geacht een passende ongevallen, reis en annuleringsverzekering af te sluiten. Organisator aanvaardt in ieder geval nimmer aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat, of op grond van de hieraan voorafgaande zin wordt geacht te bestaan, uit hoofde van een reis-, ongevallen en/of annuleringsverzekering.

Indien de organisator toerekenbaar tekort komt in de nakoming van de overeenkomst betreffende een arrangement dat valt onder de wet op de reisovereenkomst, is de organisator aansprakelijk voor vergoeding van de schade die het rechtstreekse gevolg is van de achterwege gebleven prestatie tot maximaal een bedrag van driemaal de reissom, tenzij uit de wet anders voortvloeit. De aansprakelijkheid van de organisator voor derving van reisgenot is beperkt tot ten hoogste eenmaal het bedrag van de reissom.

De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van werknemers en andere vertegenwoordigers van de organisator, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij de wet dit uitsluit.

Indien zich bij de uitvoering van een arrangement onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van organisator leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door organisator gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat de organisator onder zijn aansprakelijkheidsverzekering draagt. 

De deelnemer en/of de opdrachtgever is jegens de organisator aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van hemzelf, of door hem “toegelaten” derden. 

Betaling

 

Het bedrag van de overeenkomst dient uiterlijk 30 dagen voor aanvang betaald te zijn. 

Indien de overeenkomst tot stand komt meer dan 30 dagen voor aanvang en het bedrag van de overeenkomst de 250 Euro overschrijdt, heeft de opdrachtgever het recht in twee termijnen te betalen. De eerste termijn (aanbetaling) bedraagt minimaal 10% van het bedrag van de overeenkomst en moet binnen 8 dagen na het tot standkomen van de overeenkomst worden voldaan. De tweede termijn bedraagt het restant van het bedrag van de overeenkomst en moet uiterlijk 30 dagen voor aanvang worden voldaan.

Indien de overeenkomst tot stand komt binnen 30 dagen voor aanvang is de opdrachtgever verplicht het hele bedrag in een keer te voldoen binnen 1 week nadat de overeenkomst is gesloten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de overeenkomst tot stand komt binnen 48 uur voor aanvang dient opdrachtgever het bedrag onmiddellijk per telefonische overboeking te betalen dan wel op de plaats van vertrek te voldoen. Indien de overeenkomst onmiddellijk voor aanvang van de uitvoering tot stand komt dient te worden betaald voorafgaande aan de aanvang.

De opdrachtgever die niet tijdig betaalt is van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. De organisator is in dit geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of volledige nakoming te vorderen voor alle ter zake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten.

De opdrachtgever die niet tijdig betaalt is aan de organisator een rente verschuldigd van 1% per maand over het bedrag van de overeenkomst plus kosten vanaf de dag van verzuim, waarbij een gedeelte van een maand voor een maand wordt gerekend. Voorts is opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle redelijke kosten van de inning van de vordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, met als minimum 15% van het gevorderde bedrag. 

De 10-Rittenkaart is inclusief BTW en wordt voldaan aan het begin van de eerste les of overgemaakt op de rekening binnen 14 dagen. Losse lessen dienen altijd contant aan het begin van de les te voldaan;

Op de 10-Rittenkaart vindt geen restitutie plaats en is 3 maanden geldig na uitgifte;

Informatie en Reisbescheiden

Voor aanvang van een meerdaags arrangement verstrekt de organisator de deelnemer een telefoonnummer voor noodgevallen en indien van toepassing, nadere informatie over vervoer en documenten die in het land van bestemming of doorreislanden verplicht zijn.

Tenzij anders is overeengekomen en voor zover van toepassing zal de organisator de deelnemer uiterlijk 10 dagen voor aanvang de benodigde tickets, vouchers e.d. toesturen. Indien de deelnemer deze 5 dagen voor aanvang van het arrangement nog niet heeft ontvangen is hij verplicht dit aan de organisator te melden.

Bij een arrangement in het buitenland dient de deelnemer in bezit te zijn van alle documenten die in het land van bestemming of doorreisland verplicht zijn, zoals een geldig paspoort, eventuele visa, bewijzen van inenting et cetera. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor controle van de door de organisator hierover verschafte informatie.

De organisator is niet aansprakelijk indien de deelnemer niet aan (delen van) het arrangement kan deelnemen wegens het gemis van een benodigd document. Alle gevolgen hiervan zijn voor rekening van de deelnemer. 

Annulering & Wijziging door de opdrachtgever

De opdrachtgever wordt aangeraden een annuleringskostenverzekering, een ongevallenverzekering en/of een reisverzekering af te sluiten. 

De opdrachtgever kan de overeenkomst alleen annuleren door middel van een aangetekende brief aan de organisator. De datum van ontvangst van de brief door organisator geldt als annuleringsdatum.

Bij annulering door de opdrachtgever is hij/zij in ieder geval het volgende verschuldigd aan de organisator:
a. 50 dagen voor aanvang: de aanbetaling, zijnde minimaal 10% van de arrangementsprijs
b. van 50 tot 40 dagen voor aanvang: 25% van de arrangementsprijs
c. van 40 tot 20 dagen voor aanvang: 50% van de arrangementsprijs
d. 20 tot 5 dagen voor aanvang: 75% van de arrangementsprijs
e. binnen 5 dagen (inclusief) voor aanvang of later: 100% van de arrangementsprijs

Dit geld ook indien de deelnemer zonder te annuleren niet aanwezig is bij aanvang van het arrangement

Tevens is en blijft de opdrachtgever bij annulering verschuldigd:
a. de poliskosten en premie voor de annuleringskostenverzekering indien en voor zover hij deze bij organisator heeft afgesloten; en de bijdrage aan een garantiefonds, indien de organisator hierbij is aangesloten.
b. bij annulering 30 dagen voor aanvang van de reis restitueert de organisator de kosten van de reisverzekering, indien de deelnemer deze bij hem heeft afgesloten. 

Het gepland niet doorgaan van een les wordt voor aanvang van de betreffende maand herkend gemaakt via de website, Facebook en tijdens de yogalessen.

Tijdens de vakanties gaan de lessen gewoon door, tenzij (vroegtijdelijk) anders aangegeven;

Persoonlijke Informatie

Persoonlijke informatie (adres, contactgegevens, prive-omstandigheden en ander vertrouwelijke informatie) worden strikt en alleen gebruikt binnen Yoga FM uitsluitend voor administratieve en persoonlijke begeleidingsdoeleinden. Ook binnen de groepslessen wordt er met respect met elkaar omgegaanl;

Zowel positieve als negatieve feedback mag je bij voorkeur mondeling na afloop van de les of schiftelijk kenbaar maken, contactgegevens staan op deze website;